De ISD-maatregel (week 30)

De maatregel plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders, afgekort de ISD-maatregel: Wat is dat nu precies? De ISD-maatregel is, zoals de naam reeds verklapt, een maatregel en geen straf. Het is een combinatie tussen detentie en behandeling die voor maximaal twee jaar kan worden opgelegd. De rechter kan deze maatregel enkel op vordering van het Openbaar Ministerie opleggen indien aan een aantal voorwaarden is voldaan.

De ISD-maatregel is voornamelijk gericht op zogeheten draaideurcriminelen: zeer actieve veelplegers van relatief kleine strafbare feiten. De ISD-maatregel heeft in 2004 de plaatsing in een inrichting voor de opvang van verslaafden vervangen, doch wordt de maatregel nog veelvuldig opgelegd aan mensen met een verslaving en/of psychische problemen. Het zijn immers juist deze mensen die sneller geneigd zijn te vervallen in hun oude en slechte gewoontes. De ISD-maatregel, vergezeld met een behandeling, strekt er enerzijds toe het recidivegevaar te beëindigen en anderzijds een bijdrage c.q. oplossing te bieden aan de (verslavings)problematiek van de persoon in kwestie. Daarnaast dient de maatregel ook ter bescherming van de maatschappij. Frequent crimineel gedrag zorgt nu eenmaal voor overlast en onveiligheidsgevoelens in de maatschappij. Omdat de veelpleger in kwestie herhaaldelijk is veroordeeld, zonder resultaat, wordt met de ISD-maatregel gepoogd het gedrags- en levenspatroon van de dader, welke oorzaak is voor zijn gedrag, te doorbereken. De vraag die echter terecht gesteld kan worden is of de ISDmaatregel wel effectief is. Het is een redelijk dure maatregel nu niet alleen sprake is van detentie maar ook en vooral behandeling en resocialisatie. Uit een recent onderzoek naar de effectiviteit van de maatregel, verricht door het WODC, blijkt dat aan de ene kant de ISD maatregel leidt tot minder recidivisten dan wanneer een standaardsanctie wordt opgelegd doch zorgt de maatregel er niet voor dat veelpegers minder vaak recidiveren. In een eindrapportage van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 2014 wordt tevens erkend dat er problemen zijn bij de uitvoering van de maatregel als gevolg van communicatieproblemen tussen de verschillende uitvoerende instanties. Ook rechters hebben in het algemeen hun bedenkingen bij de uitvoeringspraktijk van de ISD-maatregel. Zij onderschrijven de genoemde communicatieproblemen bij de ketenpartners en voegen daaraan toe dat op die manier de behandeling en aldus het doel van de maatregel onvoldoende uit de verf komt. Logischerwijze leidt dit ertoe dat de maatregel minder effectief is dan bedoeld. Is tijdens uw laatste strafzaak gedreigd met een ISD-maatregel of is deze voorwaardelijk opgelegd? Aarzel niet contact op te nemen met KBW Advocaten & Mediators. Wij voorzien u van de juiste (juridische) zorg en advies!


» Klik hier om terug te keren naar het nieuwsovericht